Uitgever. De ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging wordt uitgegeven door NV Qualiet (“Uitgever”), Afdeling ‘Ik steun lokaal’, met zetel te Strombeek-Beverselaan 120, 1860 Meise, RPR 0422 833 391 Brussel,  F.O.D. Economie Licentienr. A 2719.

Deelnemers. Een Deelnemer is een club of vereniging (“Deelnemer”), natuurlijke of rechtspersoon, die na hun inschrijving en met de toestemming van de Uitgever, ‘Ik Steun Lokaal’ kaarten met een unieke QR code van hun club of vereniging zullen ontvangen.

Betaling. Alle centen die op de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging door lokale winkels of zaken worden verstrekt zullen maandelijks worden gestort op de rekening van die club of vereniging. Opzegging van deze verbintenis kan ten allen tijden door de club of vereniging en is effectief na het verwijderen van de kaart met unieke QR code van de club of vereniging op de ‘Ik steun lokaal’ website. Alle resterende centen zullen na het verwijderen van de kaart met unieke QR code van de club of vereniging nog worden gestort op de rekening van die club of vereniging. De Uitgever behoudt zich het recht om op eender welk moment en zonder opgave van een reden, elke overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen met onmiddellijke ingang, o.m. wegens diens inbreuk op een bepaling van dit reglement, diens inbreuk op een bepaling uit een overeenkomst met de Uitgever, of diens inbreuk op een wettelijke of reglementaire bepaling die volgens de Uitgever de verderzetting van de deelname niet langer mogelijk maakt.

BTW & Self-billing. Ik Steun Lokaal (NV Qualiet) betaalt aan clubs, verenigingen een percentage uit op gedane aankopen door leden, fans of supporters bij lokale winkels of zaken. Alle inkomsten die Ik Steun Lokaal betaalt aan de clubs, verenigingen zijn onderworpen aan btw. Om deze inkomsten te mogen ontvangen zou elke club, vereniging zich moeten registreren voor btw. Ik Steun Lokaal heeft hiervoor een akkoord verkregen van de btw-administratie (Beslissing ET 138.688 van 12.10.2021). Hierdoor zullen bijna alle clubs, verenigingen geen btw-administratie hoeven te doen om de inkomsten te mogen ontvangen van Ik Steun Lokaal. In plaats van voor elke betaling facturen te vragen aan de clubs, verenigingen zal Ik Steun Lokaal deze opstellen in naam van de clubs, verenigingen. De btw op de facturen voor clubs, verenigingen zal geregeld worden door Ik Steun Lokaal volgens het “self-billing” principe. Een elektronische kopie van elke “self-bill” (= een elektronische factuur) zal door Ik Steun Lokaal worden bezorgd aan de clubs, verenigingen die deze dan 7 jaar (elektronisch) dienen te bewaren. Aan de btw-administratie zal de club, vereniging moeten melden dat ze self-bills uitbetaald zal krijgen.

Reglement. Elke verkoop en/of levering van goederen en/of diensten door de Uitgever geschiedt geheel en uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden (“Reglement”), dat onverkort wordt aanvaard. Wijzigingen aan dit reglement worden automatisch van kracht één maand nadat zij bekend werden gemaakt, o.m. door vermelding op de achterzijde van een factuur, een formulier of enig ander document, op de website van de Uitgever, per e-mail, e.d.

Waardebepaling en prijsaanpassingen. De waarde van de centen op een ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging wordt door de Uitgever vastgesteld, onder meer op basis van de beschikbare elektronische gegevens in de database. Eenieder aanvaardt het resultaat van deze vaststelling. Bij vermoeden van fraude, diefstal, e.d. vindt geen storting aan de club of vereniging plaats, wordt de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging ingehouden, gedeactiveerd en eventueel een klacht bij de autoriteiten neergelegd.

Systeemwijziging. Indien de huidige wijze van maandelijkse stortingen aan clubs of verenigingen ingrijpend wordt gewijzigd, kan de club of vereniging van de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van de club of vereniging nog gedurende 2 maanden zijn centen tegoed volgens de vorige regels verzilveren.

Aansprakelijkheid. Voor alle promo, installaties en materialen, die de deelnemer van de uitgever in bruikleen heeft ontvangen, is de deelnemer tegenover derden aansprakelijk.

Geschillen en toepasselijk recht. Alleen het  Vredegerecht te Wolvertem, de Rechtbank van koophandel van Brussel en de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn bevoegd. Op dit reglement, alsook op elke overeenkomst tussen de Deelnemer en de Uitgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Opgesteld: 28 december 2021.