Uitgever. De ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging wordt uitgegeven door NV Qualiet (“Uitgever”), Afdeling ‘Ik steun lokaal’, met zetel te Strombeek-Beverselaan 120, 1860 Meise, RPR 0422 833 391 Brussel,  F.O.D. Economie Licentienr. A 2719.

 

Reglement. Elke verkoop en/of levering van goederen en/of diensten door de Uitgever geschiedt geheel en uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden (“Reglement”), dat onverkort wordt aanvaard. Wijzigingen aan dit reglement worden automatisch van kracht één maand nadat zij bekend werden gemaakt, o.m. door vermelding op de achterzijde van een factuur, een formulier of enig ander document, op de website van de Uitgever, per e-mail, e.d.

 

Deelnemers. Een Deelnemer is een winkel of zaak (“Deelnemer”), natuurlijke of rechtspersoon, die met de toestemming van de Uitgever, centen op de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging verstrekt. De deelnemer bepaalt zelf het aantal centen per euro besteed bedrag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verbindt de deelnemer zich ertoe om bij elke verkoop en/of levering van goederen/diensten centen op de aangeboden ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging te verstrekken. Opzegging van deze verbintenis kan ten allen tijden mits het niet meer verstrekken van centen op kaarten met unieke QR code van een club of vereniging. De Uitgever behoudt zich het recht om op eender welk moment en zonder opgave van een reden, elke overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen met onmiddellijke ingang, o.m. wegens diens inbreuk op een bepaling van dit reglement, diens inbreuk op een bepaling uit een overeenkomst met de Uitgever, of diens inbreuk op een wettelijke of reglementaire bepaling die volgens de Uitgever de verderzetting van de deelname niet langer mogelijk maakt.

 

Privacy beleid. Qualiet nv hecht belang aan jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht op contact@iksteunlokaal.be of hier op onze privacy policy.

 

Waardebepaling en prijsaanpassingen. De waarde van de centen op een ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging wordt door de Uitgever vastgesteld, onder meer op basis van de beschikbare elektronische gegevens in de database. Eenieder aanvaardt het resultaat van deze vaststelling. Bij vermoeden van fraude, diefstal, e.d. en/of indien de centen door de Deelnemer die ze heeft verstrekt, niet aan de Uitgever zijn betaald, vindt geen storting aan de club of vereniging plaats, wordt de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van een club of vereniging ingehouden, gedeactiveerd en eventueel een klacht bij de autoriteiten neergelegd. De Uitgever behoudt zich het recht om het bedrag van de centen = € 0,01 (= 1% van het verkoopbedrag), met name de prijs van de puntenopslag € 0,005 (= 0,5% van het verkoopbedrag) daarover, automatisch aan te passen aan index- of andere verhogingen, taksen of lasten.

 

Systeemwijziging. Indien de huidige wijze van maandelijkse stortingen aan clubs of verenigingen ingrijpend wordt gewijzigd, kan de club of vereniging van de ‘Ik steun lokaal’ kaart met unieke QR code van de club of vereniging nog gedurende 2 maanden zijn centen tegoed volgens de vorige regels verzilveren.

 

Aansprakelijkheid. Voor alle promo, installaties en materialen, die de deelnemer van de uitgever in bruikleen heeft ontvangen, is de deelnemer tegenover derden aansprakelijk.

 

Betaaltermijn. Alle facturen van de Uitgever zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen per domiciëliering. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest van 1% per begonnen maand aan de Uitgever verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding voor administratie- en incassokosten van 15%, met een minimum van € 50,- per factuur. Alle mogelijke gerechtelijke en andere invorderingskosten zijn volledig ten laste van de Deelnemer. De Deelnemer gaat akkoord met de facturen van de uitgever en zal deze conform betalen, behalve voor facturen waartegen hij binnen 14 dagen na toezending daarvan aangetekend protesteert.

 

Geschillen en toepasselijk recht. Alleen het  Vredegerecht te Wolvertem, de Rechtbank van koophandel van Brussel en de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn bevoegd. Op dit reglement, alsook op elke overeenkomst tussen de Deelnemer en de Uitgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Opgesteld: Maart 2021.